EIGENHEID

Met, voor en door de kinderen samen vleugels bouwen met zorg gedragen om te leren vliegen vanuit eigen kracht.

MISSIE

Meer dan ooit zijn wij ons bewust van onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en wij als GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap extra inzetten op kinderen leren samen spelen en samen leven. In onze school leggen wij de focus op stimulerende en coöperatieve werkvormen die leerwinst bevorderen. We zijn geboeid door de rijke diversiteit en erkennen elke kind in zijn talent en beperkingen om zo met een kwaliteitsvolle leerbegeleiding alle kinderen optimale kansen te bieden. Onze missie is duidelijk. Wij willen kinderen afleveren die goed in hun vel zitten, over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen als competente burgers in onze maatschappij.

BETROKKENHEID

Leer niet voor de school, leer voor jezelf. Bij het leerproces draait alles rond betrokkenheid. Wie ‘goesting’ heeft om te leren, leert beter. We doen er alles aan om die ‘ goesting’ levend te maken en de intrinsieke motivatie aan te wakkeren: – betekenisvolle context – thematisch werken – aanschouwelijk en diepgaande beleving ( smartboard en chromebooks )

KWALITEIT

Een positief en veilig school- en klasklimaat, zien we als een voorwaarde om tot leren te komen. De Keimolen is een warme en veilige thuishaven voor iedereen. Met een gedragen visie zorgen we samen voor elkaar. ‘Warme ‘ leerkrachten die oog hebben voor élk kind, bewust streven naar kleinere klasgroepen. We bewaken sterk het welbevinden van onze kinderen maar ook van onze leerkrachten en ouders, en dit door een participatief beleid. Resultaten van o.a. de bevragingen en overlegmomenten met onze leerlingen, leerkrachten en ouders bepalen mee onze koers. Ouders, grootouders, … zijn meer dan welkom om samen school te maken.

WARME SCHOOL

Een positief en veilig school- en klasklimaat, zien we als een voorwaarde om tot leren te komen. De Keimolen is een warme en veilige thuishaven voor iedereen. Met een gedragen visie zorgen we samen voor elkaar. ‘Warme ‘ leerkrachten die oog hebben voor élk kind, bewust streven naar kleinere klasgroepen. We bewaken sterk het welbevinden van onze kinderen maar ook van onze leerkrachten en ouders, en dit door een participatief beleid. Resultaten van o.a. de bevragingen en overlegmomenten met onze leerlingen, leerkrachten en ouders bepalen mee onze koers. Ouders, grootouders, … zijn meer dan welkom om samen school te maken.

ZORGZAAMHEID

We willen zorgzaam omgaan met mogelijkheden van alle kinderen We dragen zorg voor elk kind. We geven kinderen veel kansen om succes te ervaren. We passen, binnen de grenzen van ons kunnen, ons onderwijs aan op de behoeften van elk kind.We geven zorg op maat. We bevestigen wat goed lukt. We geloven in de leer-KRACHT van elk kind.We hebben een eigen zorgvisie die zich vertaalt in de zorgpiramide. De zorgwerkgroep coördineert de zorg op school. We willen zorgzaam omgaan met ouders We zien ouders als partners in ons school-maken. Ze kennen hun kind beter dan wie ook. We bespreken met ouders elke zorg van hun kind. We luisteren naar hun verhaal en nemen dat au sérieux.We zetten de deuren van onze school open. We ontmoeten ouders bij de vele activiteiten. We werken samen in de oudervereniging. We bespreken inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, we luisteren naar verwachtingen. We zijn blij met hun hulp bij activiteiten.

RESPECTVOL

Respect voor de eigenheid van elk kind We gaan uit van verschillen tussen kinderen en we houden daarbij, zoveel als mogelijk, rekening met de eigenheid van elk kind.We leren kinderen vaardig worden in het omgaan met elkaar.We geven aandacht aan de gevoelswereld van kinderen. Respect voor elkaar, voor de leefomgeving dichtbij en veraf. We geven kinderen een brede kijk op de wereld mee met respect voor onze aarde en de mensen die erop wonen.

DUIDELIJKHEID

Duidelijkheid voor ouders. We dragen onze visie uit. Ouders kennen onze visie. Elke beslissing die we nemen, gaat uit van wat goed is voor kinderen. Duidelijkheid voor kinderen We maken afspraken met hen in de klassen.We luisteren naar ideeën van kinderen, ook in de leerlingenraad.We stellen regels die ervoor zorgen dat het goed vertoeven is op onze school. Duidelijkheid voor collega’s We maken afspraken met elkaar.We geven info en materialen door aan mekaar.We vergaderen en nemen samen besluiten.We verzamelen gemaakte afspraken in ons schoolwerkplan.